Algemene Voorwaarden – Bravery at Work
 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden (ook wel de vervelende kleine lettertjes genoemd) van Bravery at Work, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60789247. Het adres van Bravery at Work is 3e Kekerstraat 146, 1104 VC, Amsterdam.
Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:
 
E-mail: post@braveryatwork.com
Telefonisch: +31 641145161
Schriftelijk: 3e Kekerstraat 146, 1104 VC, Amsterdam
 
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:
a)     Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b)     Opdracht: de door Bravery at Work en de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening inzake Teamontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling en/of Interim Management. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Opdracht;
c)      Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Bravery at Work een overeenkomst is aangegaan op het gebied van Teamontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling en/of Interim Management of waaraan Bravery at Work een aanbod deed;
d)     Partij: Bravery at Work of de Opdrachtgever;
e)     Partijen: Bravery at Work en de Opdrachtgever;
f)      Schriftelijk: hieronder wordt in deze algemene voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of met Bravery at Work en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bravery at Work.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld.
Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze algemene voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Opdracht waarvoor deze afwijking is afgesproken.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien Bravery at Work niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Bravery at Work in de toekomst niet de naleving van deze voorwaarden kan verlangen.
Bravery at Work heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Bravery at Work natuurlijk de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en / of aanvullingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is en voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 
Artikel 3: Offertes en oriënterende communicatie
Alle oriënterende communicatie, aanbiedingen en offertes van Bravery at Work zijn vrijblijvend, tenzij iets anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
Bravery at Work kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Bravery at Work nodig heeft om een aanbod te kunnen doen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Bravery at Work het recht de opgegeven vergoeding en  /  of termijnen aan te passen.
 
Artikel 4: Totstandkoming van de Opdracht
De Opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod wordt aanvaard.
Het kan zo zijn dat Bravery at Work al een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden terwijl er geen aanvaarding heeft plaatsgevonden van het aanbod of de offerte, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een spoedopdracht. De Opdracht komt dan tot stand, doordat Bravery at Work begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden.
 
Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht
Bravery at Work zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke opstelling, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.
Bravery at Work is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Opdracht en al datgene dat daartoe benodigd is kosteloos ter beschikking te stellen aan Bravery at Work. Dit betekent onder meer dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld aan Bravery at Work met passende faciliteiten, dat de medewerkers van de Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de Opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de Opdracht benodigd zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, documenten, gegevens, materialen en geschiktheid van werknemers.
Indien de Opdrachtgever aan Bravery at Work voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever en zal Bravery at Work geen partij vormen in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde.
Bravery at Work mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden.  Bravery at Work zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.
De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Bravery at Work gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking).
Bravery at Work heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst.
 
Artikel 6: Uitvoeringstermijn
Als de Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie, materialen of andere benodigdheden ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Bravery at Work de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie materialen of andere benodigdheden zijn ontvangen door Bravery at Work.
Indien Bravery at Work een termijn aangeeft waarbinnen de Opdracht of bepaalde werkzaamheden zullen plaatsvinden, is dit nooit een fatale termijn, tenzij iets anders is afgesproken en in het geval dat de Opdrachtgever een Consument is.  
 
Artikel 7: Facturatie, betaling en incassokosten
Betaling op de website kan worden verricht via de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven.
Bravery at Work hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
Bij langlopende opdrachten stuurt Bravery at Work periodiek een factuur.
De factuur is betaald, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Bravery at Work is ontvangen.
Bravery at Work kan de factuur via elektronische weg sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening, tenzij Opdrachtgever een Consument is.
Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Bravery at Work heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Bravery at Work moet maken voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van € 150,00. In afwijking van het voorgaande, zal de Consument die niet op tijd betaalt, een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de Consument ook binnen deze termijn de factuur niet betaalt, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering.
Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 
Artikel 8: Vergoeding
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de in de overeenkomst of offerte vastgelegde (uur)tarieven van Bravery at Work, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
De overeengekomen vergoeding is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, exclusief reis-en verblijfkosten en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Opdracht. In afwijking van het voorgaande, zijn alle aan de Consument vermelde prijzen inclusief btw.   
Bravery at Work zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte stellen van door Bravery at Work ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Opdracht. Alle kosten die verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
Wanneer een Opdracht veel haast heeft (spoedopdracht) betaalt de Opdrachtgever een spoedtoeslag, welke mondeling of schriftelijk wordt overeengekomen.
Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor Bravery at Work verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Bravery at Work te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
Voor een Opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden kan de prijs of kunnen de uurtarieven en kosten tussentijds worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening. Indien de Opdrachtgever een Consument is,  is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een prijsverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan hem wordt doorberekend. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Bravery at Work heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Bravery at Work er vanuit gaan dat de Consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
 
Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden
Voor aanvang van de Opdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Tot 8 weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht;
Tot 6 weken voor aanvang worden 33% van de kosten in rekening gebracht;
Tot 3 weken voor aanvang worden 67% van de kosten in rekening gebracht;
Binnen 2 weken voor aanvang worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
Na aanvang van de Opdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
De Opdracht die is aangegaan voor een bepaalde tijd, kan niet tussentijds door de Opdrachtgever worden opgezegd.
De Opdracht die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door de Opdrachtgever uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 30 dagen geldt.
Voor consumenten geldt de wettelijke regeling omtrent opzegging.
 
Artikel 10: Wijzigingen en meerwerk
Indien de Opdrachtgever na totstandkoming van de Opdracht wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de Opdracht, heeft Bravery at Work het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen.
Indien blijkt dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren tijdens de totstandkoming van de Opdracht, of de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen als bedoeld onder artikel 5.3 heeft voldaan, zal Bravery at Work dit meerwerk wat hieruit voortvloeit in rekening brengen volgens het gebruikelijke uurtarief en zal de uitvoeringstermijn worden aangepast.
Bravery at Work kan een wijziging van de Opdracht, door welke omstandigheid dan ook, altijd weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen.
Bravery at Work zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de extra kosten en verandering van de uitvoeringstermijn, die een wijziging van de Opdracht met zich meebrengt.
 
Artikel 11:  Klachten
Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Bravery at Work. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bravery at Work in staat is adequaat te reageren.
Een klacht over de factuur dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van 14 werkdagen na de factuurdatum in te dienen bij Bravery at Work.
Indien Bravery at Work de klacht gegrond acht, zal Bravery at Work proberen met een redelijke oplossing te komen.
Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen heeft geklaagd, wordt hij geacht het geleverde en / of de dienstverlening volledig te hebben geaccepteerd.
Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 
Artikel 12: Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Bravery at Work is 1 (één) jaar.
 
Artikel 13: Leiderschapsexpeditie
Onverminderd het bepaalde in de rest van deze algemene voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor de leiderschapsexpeditie – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
De leiderschapsexepeditie bestaat uit een online traject en een “live” dag waarmee het traject wordt afgesloten. Het online traject bestaat uit de toegang tot drie online modules en 3 Q&A sessies via Zoom. Bravery at Work is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met de weergave van de modules.
Onderdeel van de leiderschapsexpeditie is de toegang tot een what’s app groep. In deze groep kan de Opdrachtgever leren van andere deelnemers en zijn vragen stellen. Opdrachtgever dient geen vertrouwelijke informatie met de community te delen en belooft respectvol om te gaan met de groep deelnemers.
Het is niet toegestaan om commerciële berichten (i.e. reclame) te delen in de community.
Opdrachtgever krijgt na betaling een jaar lang toegang tot de community en materialen.
Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat deze beschikt over deugdelijke apparatuur (zoals een laptop) en een werkende wifi-verbinding, om de online sessies, modules etc. te kunnen volgen.
De 3 Zoom sessies worden in overleg met de Opdrachtgever gepland. Uiterlijk 24 uur van tevoren kan de Opdrachtgever een geplande Zoom sessie verplaatsen.
De leiderschapsexpeditie is persoonsgebonden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Opdrachtgever de online modules niet mag delen met anderen door – bijvoorbeeld – het verstrekken van zijn of haar inlogcodes / link. Onder “anderen” worden ook werknemers verstaan. Indien Bravery at Work vermoed dat Opdrachtgever de (inhoud van de) modules met derden deelt of heeft gedeeld, mag Bravery at Work besluiten om Opdrachtgever de (verdere) toegang te blokkeren.
Bravery at Work mag de (inhoud van de) modules op elk gewenst moment wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging, dan wel aanvulling, geeft Opdrachtgever geen recht op restitutie of schadevergoeding. Bravery at Work kan er bovendien voor kiezen om de online modules – tijdelijk – buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs nodig is om bijvoorbeeld onderhoud te verrichten.
 
Artikel 14: Individueel persoonlijkheidsprofiel
Onverminderd het bepaalde in de rest van deze algemene voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor het individueel persoonlijkheidsprofiel – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
Binnen 24 uur nadat Opdrachtgever het individueel persoonlijkheidsprofiel in de academy van Bravery at Work heeft aangeschaft, ontvangt Opdrachtgever een link om een vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten daarvan, stelt Bravery at Work een individueel persoonlijkheidsprofiel van de Opdrachtgever op. In een online of offline gesprek van 1 uur, wordt het persoonlijkheidsprofiel uitgelegd aan de Opdrachtgever en heeft deze de mogelijkheid om een coachvraag te stellen. Uiterlijk 24 uur van tevoren kan de Opdrachtgever de geplande afspraak verplaatsen.
Het persoonlijkheidsrapport wordt in beginsel via een PDF-bestand aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 
Artikel 15: Online training ‘In 5 stappen meer impact maken op jouw team’
Onverminderd het bepaalde in de rest van deze algemene voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor de online training – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
De online training bestaat uit 6 verschillende video’s, ondersteunt door een werkboek en opdrachten.
Opdrachtgever krijgt toegang tot de training zolang deze online staat. De training blijft in ieder geval 12 maanden online staan. Daarna kan Bravery at Work op elk moment besluiten om de training offline te halen.
De online training is persoonsgebonden. Dit betekent bijvoorbeeld dat Opdrachtgever de videotraining niet mag delen met anderen door – bijvoorbeeld – het verstrekken van zijn of haar inlogcodes / link. Onder “anderen” worden ook werknemers verstaan. Indien Bravery at Work vermoed dat Opdrachtgever de (inhoud van de) videotraining met derden deelt of heeft gedeeld, mag Bravery at Work besluiten om Opdrachtgever de (verdere) toegang te blokkeren.
Bravery at Work mag de (inhoud van de) videotraining op elk gewenst moment wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging, dan wel aanvulling, geeft Opdrachtgever geen recht op restitutie of schadevergoeding. Bravery at Work kan er bovendien voor kiezen om de online training – tijdelijk – buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs nodig is om bijvoorbeeld onderhoud te verrichten.
 
Artikel 16: Herroepingsrecht diensten / digitale inhoud consumenten
Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten (op afstand) of een levering van digitale inhoud (op afstand) heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
Het herroepingsrecht kan de Consument uitoefenen, door een modelformulier voor ontbinding, welke Bravery at Work op verzoek kan verstrekken, in te vullen en te versturen of door een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Bravery at Work.
Indien Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is Consument Bravery at Work een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Bravery at Work is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 
Artikel 17: Uitzonderingen herroepingsrecht
Consument kan de overeenkomst niet ontbinden, wanneer de overeenkomst al is nagekomen en
de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn/haar recht van ontbinding.
Omdat de diensten van Bravery at Work een vorm van vrijetijdsbesteding inhouden, kan Consument de overeenkomst ook niet ontbinden indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
Het herroepingsrecht vervalt bovendien bij de levering van digitale inhoud door Bravery at Work (zoals bijvoorbeeld de levering van de online training en het persoonlijkheidsprofiel), die niet op een materiële drager wordt geleverd, en / of een overeenkomst die strekt tot het verrichten van een dienst, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn / haar recht op ontbinding, dan wel in het geval van een dienst de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Bravery at Work de overeenkomst is nagekomen.
 
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
Alles dat Bravery at Work levert, blijft eigendom van Bravery at Work totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
De Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Bravery at Work veilig te stellen.
Als Bravery at Work haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bravery at Work en aan door Bravery at Work ingeschakelde derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Bravery at Work deze terug kan nemen.
 
Artikel 19: Teruggave
Indien Bravery at Work aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 
Artikel 20: Aansprakelijkheid
Indien Bravery at Work aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
Indien de Opdrachtgever een Consument is, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.
Bravery at Work is niet aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, daaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot-, schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
Bravery at Work zal er alles aan doen om eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken en is hiertoe te allen tijde gerechtigd.
Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
Bravery at Work is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Bravery at Work is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (door of namens de Opdrachtgever) ingeschakelde derden. Artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bravery at Work is niet aansprakelijk voor het (onjuist) toepassen van adviezen.
Onverminderd de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Bravery at Work, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde of, bij een Opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste 3 maanden.
De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bravery at Work.
 
Artikel 21: Vrijwaring
Opdrachtgever is gehouden om Bravery at Work te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook (waaronder – maar niet beperkt tot – bestuurdersaansprakelijkheid) die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bravery at Work.
Als derden Bravery at Work aanspreken, zal de Opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Als de Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Bravery at Work zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Bravery at Work, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever een Consument is, heeft enige vrijwaring in deze algemene voorwaarden slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.
 
Artikel 22: Intellectueel eigendom
Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft Bravery at Work steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de resultaten uit de Opdracht, en ter beschikking gestelde materialen als ook op de website en in de trainingen getoonde werken, waaronder modules, profielen, werkboeken en video’s .
Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent de Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Bravery at Work om de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.
Opdrachtgever vrijwaart Bravery at Work voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en / of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
Alle door Bravery at Work verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, modules, werkboeken, profielen, video’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bravery at Work niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennisgeving van derden.
Bravery at Work heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten.
 
Artikel 23: Geheimhouding
Partijen, eventuele ondergeschikten van de Opdrachtgever en ingeschakelde derden, zullen geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden in het kader van de overeenkomst, tenzij verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der Partijen. Voor het overige zullen Partijen vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.
Informatie geldt als vertrouwelijk indien de andere Partij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft of wanneer dit is medegedeeld door de andere Partij.
Bij het einde van de Opdracht zal Bravery at Work alle documenten en informatiedragers waarover zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht de beschikking heeft gekregen, retourneren aan de Opdrachtgever zonder een kopie daarvan, in welke vorm dan ook, te behouden.
 
Artikel 24: Nietigheid
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 
Artikel 25: Overdracht
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Bravery at Work hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 
Artikel 26: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Bravery at Work is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
Alle geschillen die ontstaan met de Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Amsterdam. Binnen een (1) maand nadat Bravery at Work zich schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam heeft beroepen, heeft de Opdrachtgever die een Consument is de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van het geschil.